Obowiązek informacyjny o monitoringu na terenie DPS w Brwilnie

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informuję że:

  1. Administratorem systemu monitoringu jest Dom Pomocy Społecznej Bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie reprezentowany przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Abp. A.J. Nowowiejskiego w Brwilnie ul. Płocka 90,  09-400 Płock
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez email: cuw@powiat.plock.pl
  3. Pani/Pana dane rejestrowane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  art. 22˄2 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), art. 4b ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.).
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  5. Obszar monitorowany obejmuje wejście do budynku Domu i korytarze.
  6. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku
  7. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30  dni a następnie nadpisywane.
  8. Prawa osób objętych monitoringiem obejmują m.in.:

       a. prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu;

       b. prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;

       c. prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;

       d. prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych;

       e. prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas;

       f. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan,

           że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

     9.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

     10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.