Zasady przyjęć

Zasady przyjmowania i kierowania ubiegających się o przyjęcie do DPS.

Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie jest domem koedukacyjnym przeznaczonym dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Placówka dysponuje 140 miejscami.

Podstawę prawną w której określone są zasady dotyczące kierowania i przyjmowania osób do domu pomocy społecznej określa Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. , Nr. 64, poz. 593 z póź. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. (Dz. U. z 2012 r, poz 964)

Skierowanie do placówki wydaje ośrodek pomocy społecznej (gminny lub miejski) stosownie do miejsca zamieszkania osoby na podstawie:

Decyzję o skierowaniu danej osoby do Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie oraz decyzję odpłatnościową wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby – gminny lub miejski ośrodek pomocy społecznej.

Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie wydaje Starostwo Powiatu Płockiego lub Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

W razie braku możliwości umieszczenia osoby zainteresowanej w placówce z powodu braku wolnych miejsc powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących z podaniem przewidywanego terminu oczekiwania.

Szczegółowych informacji w kwestii umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie udzielają pracownicy placówki pod nr telefonów: