Skip to content

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie – Monitoring wizyjny

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy że:

Administratorem systemu monitoringu jest Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie reprezentowany przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Abp. A.J. Nowowiejskiego w Brwilnie ul. Płocka 90, 09-400 Brwilno.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez email: iod.cuw@powiat.plock.pl
Pani/Pana dane rejestrowane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 222 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), art. 4b ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.).
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Obszar monitorowany obejmuje korytarze, hole, wejścia do budynków, wyjścia ewakuacyjne, teren wokół budynków.
Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji fonii.
Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 21 dni.


Prawa osób objętych monitoringiem obejmują m.in.:

  • prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu;
  • prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
  • prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
  • prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych;
  • prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.