Skip to content

O domu

Dom Pomocy Społecznej im. Bł. Abp A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie jest jednostką organizacyjną powiatu płockiego. Placówka przeznaczona jest dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie. Dom posiada rejestrację na 140 miejsc.

s_DSC00812 s_DSC00802

Dom posiada Decyzję Nr 9/2008 z dnia 18.08.2008 roku wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie , dla dorosłych upośledzonych intelektualnie, na czas nieokreślony.

Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie powstał w 1963 roku i na przestrzeni lat zmieniał się zarówno profil jednostki jak jego nazwa. Pierwszy budynek powstał w latach 1926 – 1928, według projektu znanego architekta Stefana Szyllera.Inicjatorem i fundatorem przedsięwzięcia był płocki biskup Antoni Julian Nowowiejski, od którego imienia pochodzi nazwa „Antoniówka”.

W 1962 roku w wyniku zmian społeczno-gospodarczo-politycznych obiekt został przekazany na rzecz Skarbu Państwa a rok później zorganizowano w nim Państwowy Zakład Specjalny dla Umysłowo Niedorozwiniętych, Niezdolnych do Pracy. Do placówki trafiło wówczas stu mężczyzn z upośledzeniem fizycznym i umysłowym.

Z początkiem lat siedemdziesiątych zmieniono nazwę na Państwowy Dom Pomocy Społecznej, a od 1998 roku zaczął funkcjonować jako Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie. Od tej daty placówka stanowi własność Powiatu Płockiego. W tym też czasie „Antoniówka” słynęła z bardzo dobrej kuchni i przetworów na zimę. Dodatkowym atutem było funkcjonujące przy jednostce Rolne Gospodarstwo Pomocnicze. Oprócz szklarni, urodzajnego warzywnika i pól uprawnych było też trochę inwentarza.

W 2001 roku przekazano w użytkowanie dla stu czterdziestu mieszkańców nowo wybudowany pawilon z założeniem dalszej rozbudowy placówki.
W wyniku poczynionych starań, na cześć inicjatora i fundatora nie użytkowanego już, drewnianego budynku „Antoniówki” znajdującego się w obrębie DPS w Brwilnie, w dniu 24 września 2008 roku jednostce nadano imię Błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego.

W toku dalszego rozwoju placówki podjęto starania odnośnie rozbudowy budynku mieszkalnego o zaplecze gospodarczo – socjalne i rehabilitacyjne. Opracowany projekt budowy i wyposażenia złożono wraz z prośbą o dofinansowanie do Marszałka województwa mazowieckiego. Projekt znalazł uznanie i został pozytywnie zaopiniowany co też we wrześniu 2011 roku doprowadziło do podpisania umowy o dofinansowanie projektu z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VII pod nazwą „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, działania 7.3 „Infrastruktura służąca pomocy społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Rozbudowę budynku mieszkalnego rozpoczęto w czerwcu 2012 roku a już jesienią 2014 nowo rozbudowane skrzydło budynku mieszkalnego wraz z wyposażeniem przekazano do użytkowania podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie.

s_DSC00814