Skip to content

Deklaracja Dostępności

Dom Pomocy Społecznej im. Błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Brwilnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://dpsbrwilno.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-16

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-01

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-24

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W budynku jest możliwość tłumaczenia z języka migowego. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 1 dzień przed planowaną wizytą.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Kalwas, email: kierownik.rs@dpsbrwilno.pl lub dpsbrwilno@dpsbrwilno.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 243662583 lub 243662580 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Dom Pomocy Społecznej im. Bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie stanowi zabezpieczenie bazy mieszkalnej dla 140 niepełnosprawnych mieszkańców. To placówka całodobowa świadcząca usługi socjalne, bytowe i opiekuńcze. Dom Pomocy Społecznej
w Brwilnie stanowi kompleks budynków składający się z:
1. budynku głównego tzw. mieszkalnego,
2. socjalno-mieszkalnego,
3. gospodarczego.
Dwa ostanie budynki są częściowo użytkowane i stanowią w chwili obecnej głównie bazę magazynową. Ponadto na ternie placówki znajduje się zabytkowy budynek drewniany tzw. „Antoniówka” Budynek ten jest nie użytkowany.
Do budynku głównego – mieszkalnego prowadzą 3 wejścia bezpośrednio z terenu placówki,
tj. wejście główne, wejście boczne od strony zachodniej w południowo- zachodnim skrzydle budynku mieszkalnego, wejście boczne nr 2 w północno -wschodnim skrzydle budynku mieszkalnego. Do każdego z wejść prowadzą schody. Przy schodach znajdują się podjazdy dla wózków inwalidzkich. Dla gości przeznaczone jest wejście główne. Ponadto zaplecze kuchenno- magazynowe posiada czwarte – oddzielne, niezależne wejście do budynku służące pracownikom kuchni i Dostawcom zewnętrznym.

Dostosowanie korytarzy

Kształt budynku mieszkalnego stanowi literę H, składającego się ze skrzydeł oraz tzw. łącznika. Na każdej z kondygnacji znajdują się pokoje mieszkalne. Wejście do pokoi odbywa się przez przedpokój. Wyjście z przedpokoi jest bezpośrednio na korytarze główne, które są przestronne i widne.

Dostosowanie schodów

Cały budynek mieszkalny posiada trzy klatki schodowe główne tj. przy wejściu głównym, przy wejściu bocznym oraz przy tzw. grupach mieszkalnych w północno – wschodnim skrzydle budynku mieszkalnego. Ponadto w nowym skrzydle budynku mieszkalnego znajduje
się dodatkowo zejście do części piwnicznej, gdzie znajdują się pomieszczenia magazynów spożywczych.

Dostosowanie wind

Budynek mieszkalny wyposażony jest w trzy dźwigi o nośności:
– Q600 kg. tzw. dźwig osobowy znajdujący się przy wejściu głównym,
– Q 1.600 kg. tzw. dźwig szpitalny znajdujący się przy tzw. „Małej” i „Średniej” grupie przy wejściu w północno – wschodnim skrzydle budynku mieszkalnego,
– Q 100 kg. tzw. dźwig towarowy znajdujący się w nowym skrzydle budynku mieszkalnego, służący wyłącznie do przewozu towarów z części wyznaczonej dla dostawców do magazynów spożywczych i na kuchnię.

Dostępność pochylni

Każde z wejść do budynku mieszkalnego wyposażone jest w podjazdy dla wózków inwalidzkich.

Dostępność platform

Z uwagi na inne rozwiązania techniczne w tym podjazdy, zjazdy dl wózków inwalidzkich
i sprzętów wspomagających chodzenie oraz windy nie zastosowano platform ruchowych.

Dostępność informacji głosowych

Budynek mieszkalny wyposażony jest w wewnętrzny radiowęzeł, za pomocą którego można przekazywać ważne komunikaty głosowe.

Dostępność pętli indukcyjnych

W placówce brak rozwiązań z zastosowaniem pętli indukcyjnej

Dostosowanie parkingów

W obrębie budynku mieszkalnego wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

W budynku jest możliwość tłumaczenia języka migowego. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 1 dzień przed planowaną wizytą. Brak oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.