Skip to content

Obowiązek informacyjny RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Poniższa klauzula informacyjna dedykowana jest osobom odwiedzającym fanpage Facebook Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Abp A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie, a w szczególności osobom, które: dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych )- dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej im. Bł. Abp A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod.cuw@powiat.plock.pl
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest prowadzenie fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowanie za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, w tym promowanie osiągnięć i umiejętności mieszkańców Domu.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody udzielonej wraz z wejściem na fanpage. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach funkcjonowania fanpage’a dotyczy:
  a. danych identyfikujących Pani/Pana profil;
  b. zdjęć profilowych;
  c. innych zdjęć, w szczególności związanych z bieżącą działalnością Administratora;
  d. treści Pani/Pana komentarzy.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Pani/Pana dane są udostępniane spółce Facebook Ireland Limited, która przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane, które posiadamy w wiadomościach prywatnych, są przechowywane do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu na dalsze przetwarzanie. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Panią/Pana komentarzy, są one dostępne na naszym fanpage’u do czasu usunięcia ich przez autora.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych;
  b) prawo do sprostowania danych;
  c) prawo do usunięcia danych;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  e) prawo do przenoszenia danych;
  f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  g) w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie Pani/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy.
 10. Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.