Skip to content

Udział mieszkańców w projekcie pt.:,,Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”.

Posted in Aktualności

Last updated on 27 lipca 2021

Dwoje naszych Mieszkańców bierze udział w Projekcie pt.:,,Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt organizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.